Tải Game

[GIẢI ĐẤU] GIẢI THƯỞNG CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 6 - THẤT TINH ĐẠI CHIẾN - GIẢI THƯỞNG

31/08/2020

⫷GIẢI ĐẤU⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 6 - THẤT TINH ĐẠI CHIẾN

Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

I. KHU VỰC 7 - DAO QUANG

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 7 

- Quà Hiện Vật: Cầu Lõi Vàng - Sao Dao Quang 
- Danh hiệu : Chiến Thần (30 ngày) + 99998 Lực chiến
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hộp tự chọn Thần Khí Cao x1
- Lệnh Bàn Cổ x5
- Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2
Khu Vực 7

- Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Bàn Cổ x4
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 7

- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Bàn Cổ x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 7

- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Bàn Cổ x2
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16
Khu Vực 7
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Bàn Cổ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

I. KHU VỰC 6 - KHAI DƯƠNG

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 6 

- Quà Hiện Vật: Cầu Lõi Vàng - Sao Khai Dương
- Danh hiệu : Chiến Thần (30 ngày) + 99998 Lực chiến
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hộp tự chọn Thần Khí Cao x1
- Lệnh Thần Vương x9

- Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2
Khu Vực 6

- Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x7
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 6

- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 6

- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16
Khu Vực 6
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

II. KHU VỰC 5 - NGỌC HÀNH

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 5

- Quà Hiện Vật: Cầu Lõi Vàng - Sao Ngọc Hành
- Danh hiệu : Chiến Thần (30 ngày) + 99998 Lực chiến
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hộp tự chọn Thần Khí Cao x1
- Lệnh Thần Vương x9

- Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2
Khu Vực 5

- Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x7
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 5

- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 5

- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16
Khu Vực 5
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

III. KHU VỰC 4 - THIÊN QUYỀN

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 4

- Quà Hiện Vật: Cầu Lõi Vàng - Sao Thiên Quyền
- Danh hiệu : Chiến Thần (30 ngày) + 99998 Lực chiến
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hộp tự chọn Thần Khí Cao x1
- Lệnh Thần Vương x9

- Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2
Khu Vực 4

- Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x7
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 4

- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 4

- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16
Khu Vực 4

- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Vương x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

IV. KHU VỰC 3 - THIÊN CƠ

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 3

- Quà Hiện Vật: Cầu Lõi Vàng - Sao Thiên Cơ
- Danh hiệu : Chiến Thần (30 ngày) + 99998 Lực chiến
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Hộp tự chọn Thần Khí Cao x1
- Lệnh Thiên Tôn x9

- Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2
Khu Vực 3

- Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x7
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 3

- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 3

- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16
Khu Vực 3
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thiên Tôn x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

V. KHU VỰC 2 - THIÊN TUYỀN

TOP Giải Thưởng
TOP 1
Khu Vực 2

- Quà Hiện Vật: Cầu Lõi Vàng - Sao Thiên Tuyền
- Danh hiệu : Chiến Thần (30 ngày) + 99998 Lực chiến
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x9
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
-
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2
Khu Vực 2

- Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x7
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
- Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 2

- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8
Khu Vực 2

- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16
Khu Vực 2
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thần Thoại x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

VI. KHU VỰC 1 - THIÊN XU

TOP Giải Thưởng
TOP 1
   Khu Vực 1    

- Quà Hiện Vật: Cầu Lõi Vàng - Sao Thiên Xu
- Danh hiệu : Chiến Thần (30 ngày) + 99998 Lực chiến
- Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x9
- Cánh SS: Xuất Trần Tinh Ngữ x1
-
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2
Khu Vực 1

- Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x7
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
- Cánh SS: Kiếm Vũ Phong Vân x1

TOP 3 & TOP 4
Khu Vực 1

- Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x5
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
- Thú Linh: Khuyển Thần x1

TOP 5-8
Khu Vực 1

- Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x3
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9-16
Khu Vực 1
- Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
- Lệnh Thánh Quân x1
- Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

VII.PHẦN THƯỞNG SHOWMATCH KỸ NĂNG

STT Người thắng
1 Danh hiệu : Thánh PK x1 (30 ngày) 
2 Gói nạp Tiên Ngọc 2500

* Quy định về giải thưởng:

- Giải thưởng bao gồm phần thưởng hiện vật, phần thưởng ingame: Hiện vật sẽ được liên hệ và trao cho người trúng giải. Phần thưởng ingame được gửi qua thư ingame.

- Tất cả các tuyển thủ đăng kí tham gia thành công nhận 15.000 KNB và Hộp tự chọn cánh S x1

- Người chơi không thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.

- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.

- Phần thưởng danh hiệu có hiệu lực trong vòng 30 ngày tính kể từ khi nhận danh hiệu về nhân vật.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ