Tải Game

GIẢI THƯỞNG CỰC PHẨM VÕ HỌC 8: TRI KỶ VS TÂN SINH

12/08/2021

⫷GIẢI ĐẤU⫸ CỰC PHẨM VÕ HỌC MÙA 8 - TRI KỶ VS TÂN SINH

Lưu ý không đổi thông tin nhân vật trong suốt thời gian giải đấu.

I. KHU VỰC 1

TOP Giải Thưởng
TOP 1

Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Lệnh Thánh Quân x9
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Cánh SS: Xuất Trần Tinh Ngữ x1
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2

Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Lệnh Thánh Quân x7
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Cánh SS: Kiếm Vũ Phong Vân x1

TOP 3 & TOP 4

Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Lệnh Thánh Quân x5
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
Thú Linh: Khuyển Thần x1

TOP 5 - 8

Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
Lệnh Thánh Quân x3
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16 Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Thánh Quân x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

II. KHU VỰC 2

TOP Giải Thưởng
TOP 1 Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Lệnh Thần Thoại x9
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50
TOP 2 Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Lệnh Thần Thoại x7
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
TOP 3 & TOP 4 Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Lệnh Thần Thoại x5
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30 Hộp tự chọn linh sủng x1
TOP 5 - 8 Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000
Tiên Ngọc Lệnh Thần Thoại x3
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20
TOP 9 - 16 Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Thần Thoại x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

III. KHU VỰC 3

TOP Giải Thưởng
TOP 1

Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 18 sao x 3
Lệnh Thiên Tôn x9
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2

Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 3
Lệnh Thiên Tôn x7
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4

Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 2
Lệnh Thiên Tôn x5
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8

Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 1
Lệnh Thiên Tôn x3
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16 Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Thiên Tôn x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

IV. KHU VỰC 4 

TOP Giải Thưởng
TOP 1

Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 18 sao x 3
Thần - Hồn Hoa ĐiếuChung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Lệnh Thần Vương x9
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2

Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 3
Lệnh Thần Vương x7
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4

Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 2
Lệnh Thần Vương x5
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8

Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 1
Lệnh Thần Vương x3
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16

Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Thần Vương x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

V. KHU VỰC 5

TOP Giải Thưởng
TOP 1

Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 18 sao x 3
Lệnh Thần Vương x9
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2

Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 3
Lệnh Thần Vương x7
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4

Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 2
Lệnh Thần Vương x5
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8

Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 16 sao x 1
Lệnh Thần Vương x3
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16 Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Thần Vương x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

VI. KHU VỰC 6

TOP Giải Thưởng
TOP 1

Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 18 sao x 3
Lệnh Bàn Cổ x8
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2

Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 3
Lệnh Bàn Cổ x7
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4

Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 2
Lệnh Bàn Cổ x6
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5 - 8

Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 16 sao x 1
Lệnh Bàn Cổ x5
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9 - 16 Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Bàn Cổ x4
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

VII. KHU VỰC 7

TOP Giải Thưởng
   TOP 1    

Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 18 sao x 3
Lệnh Bàn Cổ x9
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50

TOP 2

Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 3
Lệnh Bàn Cổ x8 Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1

TOP 3 & TOP 4

Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 2
Lệnh Bàn Cổ x7
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
Hộp tự chọn linh sủng x1

TOP 5-8

Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 16 sao x 1
Lệnh Bàn Cổ x6
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20

TOP 9-16 Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Bàn Cổ x6
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

VIII. KHU VỰC 8

TOP Giải Thưởng
TOP 1 Danh hiệu: Chiến Thần
Gói nạp Tiên Ngọc: 25.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 18 sao x 3
Lệnh Bàn Cổ x10
Thần Thú 4S: Hỗn Độn Huyễn Vũ x1
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 3
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 120
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x50
TOP 2 Gói nạp Tiên Ngọc: 20.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 3
Lệnh Bàn Cổ x9
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 2
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 60
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x40
Hộp quà cánh sử thi cao cấp x1
TOP 3 & TOP 4 Gói nạp Tiên Ngọc: 10.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 17 sao x 2
Lệnh Bàn Cổ x8
Thần - Hồn Hoa Điếu Chung Hải Đường x 1
Mảnh thánh vật Độc Giác Thú Chi Giác x 30
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x30
Hộp tự chọn linh sủng x1
TOP 5-8 Gói nạp Tiên Ngọc: 5.000 Tiên Ngọc
Phù tăng 16 sao x 1
Lệnh Bàn Cổ x7
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x20
TOP 9-16 Gói nạp Tiên Ngọc: 2500 Tiên Ngọc
Lệnh Bàn Cổ x6
Hộp Mảnh Hồn Cánh Lv5 x10

IX. PHẦN THƯỞNG CHUNG KẾT

Kết Quả Phần Thưởng
Chiến Thắng Tượng Yến Thập Tứ x1

 


* Quy định về giải thưởng:

- Giải thưởng bao gồm phần thưởng hiện vật, phần thưởng ingame: Hiện vật sẽ được liên hệ và trao cho người trúng giải. Phần thưởng ingame được gửi qua thư ingame.

- Tất cả các tuyển thủ đăng kí tham gia thành công nhận 15.000 KNB.

- Người chơi không thay đổi thông tin nhân vật trong suốt quá trình dự thi vì bất kì lí do nào.

- Phần thưởng không thể cho, tặng, chuyển nhượng hay bất kì hình thức nào tương tự.

- Phần thưởng danh hiệu có hiệu lực trong vòng 30 ngày tính kể từ khi nhận danh hiệu về nhân vật.

- Trong quá trình diễn ra thi đấu BTC sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào bên ngoài giải đấu. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Trân trọng,

BQT Tình Kiếm 3D

Tags:
Giftcode Mua thẻ
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ